Dōitsu no Datsu Genpatsu he no Michi [Germany’s Path to Nuclear Phase Out]

  • Autor:

    Schreurs, M. A. 

  • Quelle:

    Gotō Yasuo; Morioka Kōji; Yagi Kiichirō (Eds.): Ima Fukushima de Kangaeru: Shinsai Genpatsu Mondai to Shakai Kagaku no Sekinin, Tokyo, Sakuraishoten, 239-252, (2012)