Energy sustainability under the framework of telecoupling

  • Author:

    Fang, B.; Tan, Y.; Li, C.; Cao, Y.; Liu, J.; Schweizer, P.-J.; Shi, H.; Zhou, B.; Chen, H.; Hu, Z.

  • Source:

    Energy (2016) 106: 253-259

  • Date: 2016